Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand.
2. Afkoelperiode: de periode waarin de consument het recht heeft om de leveringsovereenkomst te ontbinden.
3. Consument: een natuurlijke persoon die handelt voor niet-zakelijke doeleinden.
4. Dag: een kalenderdag.
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd.
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst voor de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
7. Duurzame gegevensdrager: elk middel waarmee informatie opgeslagen kan worden en in de toekomst geraadpleegd kan worden.
8. Herroepingsrecht: het recht van de consument om binnen de bedenktijd de overeenkomst op afstand te ontbinden.
9. Ondernemer: Netswitch.
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die via elektronische communicatiemiddelen tot stand komt.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Naam: Netswitch Distribution BV
Adres: Kleine Tocht 6
Telefoonnummer: 085-0607096
E-mail: legal@netswitch.nl
KvK-nummer: 70922667
BTW-identificatienummer: NL858512439B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten op afstand tussen Netswitch en de consument.
2. De consument ontvangt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst de tekst van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Het aanbod van Netswitch bevat een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten.
2. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Netswitch niet.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument en het voldoen aan de gestelde voorwaarden.
2. Netswitch bevestigt de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod per elektronische weg.
3. Netswitch zorgt voor een veilige web omgeving en neemt passende beveiligingsmaatregelen bij elektronische betalingen.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
1. De consument kan gebruik maken van het herroepingsrecht door dit binnen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging van de leveringsovereenkomst aan Netswitch kenbaar te maken.
2. Het risico en de bewijslast van het correct uitoefenen van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Artikel 7 - Kosten van herroeping
1. Als de consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen 14 dagen aan Netswitch.
2. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of levering van digitale inhoud, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8 - Verplichtingen van Netswitch bij herroeping
Netswitch bevestigt de ontvangst van de herroeping van de consument per elektronische weg.

Artikel 9 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
Netswitch zorgt ervoor dat de geleverde producten, diensten en/of digitale inhoud voldoen aan de overeenkomst en aan de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 10 - Uitvoering
Netswitch neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en beoordelen van aanvragen voor diensten.

Artikel 11 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
1. De consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand.
2. De consument kan een overeenkomst voor bepaalde tijd opzeggen tegen het einde van de bepaalde duur met een opzegtermijn van maximaal één maand.

Artikel 12 - Klachtenregeling
Netswitch beschikt over een klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze procedure. Klachten moeten binnen een redelijke termijn na ontdekking worden ingediend.